Happy Shabu Shabu
3779 SEXSMITH RD, RICHMOND, BC
V6X 3Z9
604-244-9940
If you are the owner of Happy Shabu Shabu, Click here.